tourny test

The all amazing new tournament

 

<hr>

 

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Bolton U14   
January 2, 2020
3-2
Bolton U14
vs
Salford U14
 Bye
Manchester U14Bye vs Bye
January 2, 2020
29-4
Manchester U14
 
Stockport U14
  
Tameside U14vs Bye
January 2, 2020
3-2
Tameside U14
vs
Wigan U14
 Bye
Bye 
February 4, 2020
Bye 3-3 Bye
 
 
Bye
 
Bolton U14
January 10, 2020
3-1
Bolton U14
vs
Manchester U14
 Bye
Tameside U14Bye vs
January 17, 2020
2 Bye
 
 
Bye
 Bye
Bolton U14 
February 6, 2020
10:00 am
 
 
Salford U14